Bağla

Far.az da Reklam

Əlaqə üçün : Hafiz (Tel:.055 7370090) (səslər: 0)

21.08.2015 Gündәlik Bürclәr (21 Avqust 2015)

 
21.08.2015 Gündәlik Bürclәr (21 Avqust 2015)


Qoç - günün ilk yarısında qәtiyyәtli vә iradәli olsanız, ciddi uğurlara nail ola bilәrsiniz. İrәliyә doğru hәrәkәtinizә mane ola bilәcәk heç nә yoxdur. Әn güclü rәqibi belә, mәğlub etmәk imkanlarınız var. Yaxın әtrafınızdakı insanlar mәslәhәtlәrinizә qulaq asanacaqlar. Bu insanlarla sayğılı davranın. Günün ikinci yarısında mәnfi tәmayüllәrin tәsiri güclәnir. Pulları ağılla xәrclәyin. Gәlir vәd etmәyәn anlaşma vә sövdәlәşmәlәri müzakirә etmәyin. Yaxınlarınızla münasibәtlәri korlamayın. Sonradan ümumi dil tapmaq çәtin olacaq.

Buğa - qeyristandart vә orijinal işlәr üçün әlverişli zamandır. Problemlәrin hәllinә yaradıcı yanaşın. Rutin vә yeknәsәk işlәri yerinә yetirәrkәn astagәllik etmәyin. Orijinal, hәtta ekstravaqant olmaqdan qorxmayın. Yaxın әtrafınızdakı insanlar sizi sәrt tәnqid etmәyәcәklәr. Günün ikinci yarısı ünsiyyәt üçün münasibdir. Maraqlı görüşlәr vә yeni tanışlıqlar istisna deyil. Dәvәt aldığınız tәdbirlәrә qatılın. Vaxtınızı sәrfәli keçirmәklә yanaşı, maraqlarınızı, yaşamın müәyyәn sahәlәrinә baxışlarınızı bölüşәn insanlarla qarşılaşa bilәrsiniz. Axşam saatlarında aktiv olun.

Әkizlәr - sәbrli vә tәmkinli olun. Önәmli qәlәbәlәr vә sürәtli irәlilәyişlәr vәd edәn gün deyil. Niyyәtinizә, mәqsәdinzә çatmaq üçün vaxt gәrәkdir. Boş söhbәtlәrә qatılmayın, yoxlanmamış mәlumatları yaymayın. Sözlәrinizdә hәddәn artıq diqqәtli olun. Önәm verdiyiniz insanlarla yaxşı münasibәtlәri qorumaq üçün ehtiyatlı davranın. Günün ikinci yarısı yeni tanışlıqlar üçün әlverişli deyil. Yaxın әtrafınızdakı insanlarda özünüzlә bağlı xoş tәәssürat yaratmağa çalışın. Olayları dürüst qiymәtlәndirin. Sevdiyiniz insana vaxt ayırın. Onun dәstәyinizә ehtiyacı var.

Xәrçәng - gәrgin vә fәaliyyәt üçün o qәdәr dә münasib zaman deyil. Şәxsi problemlәri hәll etmәk,münasibәtlәri normallaşdırmaq olar. Yaxınlarınızla tәmaslarınızda qayğıkeş olun. Diqqәti işlәrә yönәldin. Belәdә ciddi sәhvlәrdәn qurtula bilәrsiniz. Diqqәtsizlik maliyyә itkilәri yaratmamalıdır. Mәnasız vә әsassız xәrclәr istisna deyil. Günün ikinci yarısında yaşanacaq hadisәlәrin nәticәlәri yaxın vaxtlarda hadisәlәrә tәsir edә bilәr. Düşünülmәmiş addımlar atmayın. Hәr addımınızı götürqoy edin.

Şir - başladığınız işlәri nәzәrdә tutduğunuz vaxtda bitirmәk asan deyil. Geri çәkilmәyin, tәslim olmayın. İşgüzar danışıqlarda irәlilәyişә nail olmaq istәyirsinizsә, diqqәtli vә hәssas davranın. Şәxsi maraqlarınızı peşәkar fәaliyyәtdәki mәqamlarla qarışdırmayın. Belәdә uğur qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısında zahiri görkәminizә xüsusi diqqәt verin. Rәğbәt bәslәdiyiniz insanda özünüzlә bağlı xoş tәәssürat yarada bilәrsiniz. Problemlәrә stoik yanaşın. Әylәncә vә istirahәtә çox pul xәrclәmәyin. Qәnaәtcil olun

Qız - qәfil olaylara hazır olsanız, mәhsuldar çalışa bilәcәksiniz. Planlarda dәyişiklik zәrurәti yaranarsa, çaşbaş qalmayın. İşdә hәmkarlar vә rәhbәrliklә münasibәtlәri normallaşdırın. İşgüzar tәrәfdaşların istәklәrini qulaqardına vurmayın. Peşәkar fәaliyyәt müstәvisindә mövqelәriniz daha sәbatlı ola bilәr. Günün ikinci yarısı uzunmüddәtli anlaşmalar vә razılaşmalar üçün pis deyil. Bütün işlәrin öhdәsindәn tәkbaşına, müstәqil gәlmәyә çalışmayın. Dostların tәklif etdiklәri yardı

Tәrәzi - müәyyәn uğurlara rәğmәn gün o qәdәr dә yaxşı deyil. Qәlәbәlәrinizi kiçik saya bilәrsiniz. Mәğlubiyyәtlәrinizi fәlakәt hesab etmәyin. Әslindә belә deyil. Günün hadisәlәrini sonradan müzakirә etsәniz, anlayacaqsınız ki, dәyәrli, gәlәcәkdә faydalana bilәcәyiniz tәcrübә әldә edibsiniz. Günün ikinci yarısında sәnәdlәrlә çalışmayın, hesabatlar hazırlamayın. Adi günlәrdәn fәrqli olaraq daha çox sәhvlәrә yol verәcәksiniz. Yaxın dostlar vә ailә üzvlәri ilә birlikdә istirahәt pis olmayacaq. Tәşkilati mәsәlәlәri hәll edin, bәxtә güvәnmәyin. Sәfәr vә ya sәyahәtlәrdә diqqәtli olun. Axşam saatları kulinar eksperimentlәr üçün pis deyil.

Әqrәb - bu gün başladığınız işdәn asılı olmayaraq ehtiyatlı davranın. Çox diqqәtli olun. Әn kiçik sәhvlәr vә yanlışlıqlar sonrakı planlarınıza pis tәsir edә bilәr. Önәmli görüşә yollananda zahiri görkәminizә fikir verin. İstәnilәn nöqsanlar hәmsöhbәtinizdә neqativ reaksiya yarada bilәr. Günün ikinci yarısı hәddәn artıq dәqiqlik tәlәb edәn işlәri tәxirә salın. Belә işlәr çoxlu vaxt vә qüvvә tәlәb edir. Sәhhәtinizdә problemlәr istisna deyil. Daxili gәrginlik olacaq. Bunun sәbәbi isә problemlәrin sayının hәddәn artıq olmasıdır. Bәdbin olmayın. Pis әhvalınızın öhdәsindәn gәlә bilәrsiniz.

Oxatan - çәtin vә qarışıq gün olsa da, uğur şansı var. Mövcud situasiyada köklü dәyişikliklәr etmәyә çalışmayın. Durumdan öz maraqlarınız üçün istifadә edin. Diqqәti cәlb etmәyә sәy göstәrmәyin. Uğurlar vә irәlilәyişlәriniz barәdә yaxşı tanımadığınız insanlara bәhs etmәyin. Kölgәdә qalın, gәlәcәklә bağlı planlar hazırlayın. Günün ikinci yarısı görüşlәr vә müzakirәlәr üçün әlverişli deyil. Naqolay duruma düşәrәk qarşı tәrәfdә özünüzlә bağlı pis tәәssürat yaratmayın. Ekstravaqant әşyalar vә geyim almayın. Yaxşı seçim edә bilmәyәcәksiniz.

Oğlaq - qayğılar vә problemlәrin az olmadığı gündür. Başqalarının problemlәrinin hәlli çox vaxt alacaq. Müstәqil çalışa bilmәyәnlәr sizә üz tutacaqlar. Sәbrli, tәmkinli vә soyuqqanlı olun. Situasiyanı araşdırın, sonra işә başlayın. Günün ikinci yarısında özünüzü qoruyun. İfrat yorğunluq sәhhәtinizdә ciddi problemlәr yarada bilәr. Soyuqdәymә, zökәm vә yoluxucu xәstәliklәr riski var. Ağır fiziki iş mәslәhәt deyil. Axşam saatlarında diqqәtli olun.

Dolça - kiçik anlaşılmazlıqlar vә problemlәr istisna deyil. Buna rәğmәn normal gündür. İşdә hәmkarlarla dil tapın, rәhbәrliyin göstәrişlәrini yerinә yetirmәyә çalışın. İşgüzar mәziyyәtlәrinizi, bilik vә bacarıqlarınızı nümayiş etdirin. Karyerada irәlilәyişә, maaşın mәblәğinin artırılmasına nail ola bilәrsiniz. İndiyәdәk planlarınızın reallaşdırılmasında dәfәlәrlә sizә mane olmuş insanlardan günün ikinci yarısında qurtula bilәrsiniz. Günün ikinci yarısı sövdәlәşmә vә anlaşmalar üçün әlverişlidir. Daşınmaz әmlakla bağlı müzakirәlәrә qatıla bilәrsiniz. Ev işlәri vә mәişәt qayğıları sizi narahat etmәyәcәk. Yaxınlarınız, dostlarınız sizә yardım edәcәklәr. Axşam saatlarında aktiv istirahәtә üstünlük verin.

Balıqlar - ciddi işlәr vә önәmli layihә üçün әlverişli gün deyil. Mühüm mәsәlәlәri çözmәk istәyirsiniz, diqqәtli olun. Fәaliyyәtinizin az sonrakı mәrhәlәsini tәhlil edin. Addımlarınız yanlış olmasın. Mәnasız vә әsassız hәyәcan, aqressivlik üçün üçün heç bir sәbәb yoxdur. Günün ikinci yarısında alışverişi tәxirә salın. Qәnaәtcil olun. Maliyyә mәsәlәlәrindә uğursuz qәrarlar qәbul etmәyin. Kulinar eksperimentlәr mәslәhәt deyil. Rutin işlәrlә kifayәtlәnin

Siz Gizli mətnləri görmək və Xəbərləri oxumaq üçün Saytda Qeydiyyat Keçməlisiniz, Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün saytda qeydiyyatdan keçin və ya öz hesabınızla sayta daxil olun.
Qeydiyyatınız yoxdursa Dərhal Qeydiyyat Olun.


Geri dön

Siz Gizli mətnləri görmək və Xəbərləri oxumaq üçün Saytda Qeydiyyat Keçməlisiniz, Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün saytda qeydiyyatdan keçin və ya öz hesabınızla sayta daxil olun.
Qeydiyyatınız yoxdursa Dərhal Qeydiyyat Olun.
 
Adı: --
Qrup: V.I.P
Şərh: 4504
Xəbər: 109
Pul: 30315 AZN

Yagmur_Damlasi ,  Mikro Blok: Sevgi gozeldi Yasamaq cetin

#5 | 21 avqust 2015 19:37 | Qeydiyyat Tarixi: 28.05.2012


xercennnng)
Adı: ★★★QaraQan★Fanatı★★★
Qrup: V.I.P
Şərh: 5816
Xəbər: 8
Pul: 37647 AZN

De Nece Unudum Seni ,  Mikro Blok: ★SeNi Öldürüb★Yanağımdakı batığda basdıraram★

#4 | 21 avqust 2015 15:53 | Qeydiyyat Tarixi: 27.04.2015


Xebere gore sagolun bir baligi birde bugani oxudum

Adı: --
Qrup: Qonaq
Şərh: 0
Xəbər: 0
Pul: 0 AZN

Ayan E-zade ,  Mikro Blok:

#3 | 21 avqust 2015 15:10 | Qeydiyyat Tarixi: --


Oxatan - çәtin vә qarışıq gün olsa da, uğur şansı var. Mövcud situasiyada köklü dәyişikliklәr etmәyә çalışmayın. Durumdan öz maraqlarınız üçün istifadә edin. Diqqәti cәlb etmәyә sәy göstәrmәyin. Uğurlar vә irәlilәyişlәriniz barәdә yaxşı tanımadığınız insanlara bәhs etmәyin. Kölgәdә qalın, gәlәcәklә bağlı planlar hazırlayın. Günün ikinci yarısı görüşlәr vә müzakirәlәr üçün әlverişli deyil. Naqolay duruma düşәrәk qarşı tәrәfdә özünüzlә bağlı pis tәәssürat yaratmayın. Ekstravaqant әşyalar vә geyim almayın. Yaxşı seçim edә bilmәyәcәksiniz.
Adı: (gαмzəℓι=∞♥)
Qrup: V.I.P
Şərh: 2061
Xəbər: 515
Pul: 17708 AZN

Payız qoxulu ,  Mikro Blok: A$к вeиi вi кeгeciк кaиDiгiгsiи, ODa вeи isтeгseм =)

#2 | 21 avqust 2015 12:28 | Qeydiyyat Tarixi: 8.05.2015Qoç - günün ilk yarısında qәtiyyәtli vә iradәli olsanız, ciddi uğurlara nail ola bilәrsiniz. İrәliyә doğru hәrәkәtinizә mane ola bilәcәk heç nә yoxdur. Әn güclü rәqibi belә, mәğlub etmәk imkanlarınız var. Yaxın әtrafınızdakı insanlar mәslәhәtlәrinizә qulaq asanacaqlar. Bu insanlarla sayğılı davranın. Günün ikinci yarısında mәnfi tәmayüllәrin tәsiri güclәnir. Pulları ağılla xәrclәyin. Gәlir vәd etmәyәn anlaşma vә sövdәlәşmәlәri müzakirә etmәyin. Yaxınlarınızla münasibәtlәri korlamayın. Sonradan ümumi dil tapmaq çәtin olacaq.

--
Adı: --
Qrup: Qonaq
Şərh: 0
Xəbər: 0
Pul: 0 AZN

Stor☆ ManqeL ,  Mikro Blok:

#1 | 21 avqust 2015 12:19 | Qeydiyyat Tarixi: --


eqrebem cox sagol bele xeber atdigina gore super alinib tebrikler gagas
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
 

Ümumi Çat

QUB3RN4T0R
QUB3RN4T0R
Bu Gün 23:53:24

Urekde agla uzde gul,
weklive gir f5 ele deishecek
Urekde agla uzde gul
Urekde agla uzde gul
Bu Gün 22:35:17

QUB3RN4T0R,
saLam meem profiL wekLim nie deyiwhmire ?
QUB3RN4T0R
QUB3RN4T0R
Bu Gün 22:16:42

texniki server problemleri)

Yalnız Qeydiyatlı İstifadəçilər Çatdan istifadə edə bilər.Çatdan istifadə etmək üçün Qeydiyyat olun.

Reklam


Medal Statistika

Top Medal Alanlar

1. Ləqəb: ❥SeKeRciK... - Medallar: 46
2. Ləqəb: Aytac) - Medallar: 37
3. Ləqəb: Свабода - Medallar: 35
4. Ləqəb: Меlек - Medallar: 34
5. Ləqəb: OlSeM AgLaMa - Medallar: 33
6. Ləqəb: BeXTi QaRa - Medallar: 32
7. Ləqəb: Əlizadəh ʆʆ - Medallar: 31
8. Ləqəb: VUSAL- - Medallar: 29
9. Ləqəb: Alev - Medallar: 24
10. Ləqəb: Esger_Qız - Medallar: 23

Top Xal Alanlar

1. Ləqəb: Only - Xal: 4019500
2. Ləqəb: QUB3RN4T0R - Xal: 2007250
3. Ləqəb: VüsaL - Xal: 2003100
4. Ləqəb: Shahin Amrahov - Xal: 1016000
5. Ləqəb: VUSAL- - Xal: 115113
6. Ləqəb: OlSeM AgLaMa - Xal: 93400
7. Ləqəb: Əlizadəh ʆʆ - Xal: 48450
8. Ləqəb: BeXTi QaRa - Xal: 45421
9. Ləqəb: SeRDaR. - Xal: 42293
10. Ləqəb: Свабода - Xal: 39406

Ən Varlı Userlər

.::С.Э.Р::.
Pul: 282722
Şərh.: 15477
VUSAL-
Pul: 239502
Şərh.: 9801
OlSeM AgLaMa
Pul: 227019
Şərh.: 2101
Свабода
Pul: 201751
Şərh.: 471
Бандит Оо
Pul: 178982
Şərh.: 11992
Mr.TenHa
Pul: 166029
Şərh.: 471
Alev
Pul: 150217
Şərh.: 23356
RəhimOff..
Pul: 112392
Şərh.: 3868
Əlizadəh ʆʆ
Pul: 99049
Şərh.: 1715
Amazing Girl
Pul: 97378
Şərh.: 11343

Top Xəbər Yazanlar

Меlек
       Yoxdur
Xəbərlər: 17/96
 
Qismet M
       43
Xəbərlər: 16/101
 
_Yene_Tenha_
       Yoxdur
Xəbərlər: 6/1695
 
KraSSaVciK
       Yoxdur
Xəbərlər: 3/13
 
SaDe OgLaN
       Yoxdur
Xəbərlər: 3/3
 
Я..
       Yoxdur
Xəbərlər: 2/5
 
.:DarK:.
       Yoxdur
Xəbərlər: 2/373
 
Свабода
       Yoxdur
Xəbərlər: 1/328
 
AzeBozQurd
       Yoxdur
Xəbərlər: 1/86
 

Top Şərh Yazanlar

..:SinyoR:..
       Yoxdur
Şərhləri: 35
 
Senan..
       Yoxdur
Şərhləri: 34
 
Qismet M
       43
Şərhləri: 30
 
Urekde agla uzde gul
       27
Şərhləri: 22
 
Sessiz Deniz..
       Yoxdur
Şərhləri: 17
 
Меlек
       Yoxdur
Şərhləri: 10
 
♔๑Siηyoяiта♔๑
       Yoxdur
Şərhləri: 10
 
.::С.Э.Р::.
       Yoxdur
Şərhləri: 4
 
Emilioknoky
       Yoxdur
Şərhləri: 2
 
Verkadum
       Yoxdur
Şərhləri: 2
 

Forumun Ən Fəalları

      Elmin♥
  ICQ: 2
  Mesajları: 11963
      .::Nəfəsim Ol::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 7002
      .::С.Э.Р::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6774
      KabusuM
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6306
      ..::My Dark World::..
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6204
      .::Ferid::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6176
      Nicat __
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6143
      Ürəyim_Sənsən
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5739
      Amazing Girl
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5523
      Yaqmur Isacan
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5425

Sorğu

Adminlərdən razısınızmı ?

Bəli yes
Xeyr nea

Reklam

Online

İndi saytda:
İstifadəçilər: 2
Onlinedə kimlərin olduğunu görmək üçün saytda Qeydiyyatdan keçin !

Robotlar: 4
GooglebotYahoo
MSNYandex

Qonaqlar: 296
Ümumi: 302

Son istifadəçilər: 20
..:SinyoR:.. .::С.Э.Р::.
.:DarK:. _Yene_Tenha_
DelavoyYeraz Esger_qiz_
Esger_Qız Kamilin_Awkiyam
KraSSaVciK Muwviq_Uwaqi
OlSeM AgLaMa Qismet M
RəhimOff.. SaDe OgLaN
Senan.. Urekde agla uzde gul
ZeynaLoff... Свабода
•●Miňi Miňňacık•● ♔๑Siηyoяiта♔๑

Baş Admin|Admin,Adminka|
Baş Redaktor|Redaktor|
Jurnalist|V.I.P|Far Girl,Far Boy|Brilliant|Gold|Silver|Bronze|
Aktiv
 

Reklam