Bağla

Far.az da Reklam

Əlaqə üçün : Hafiz (Tel:.055 7370090) (səslər: 0)

Həbib Müslimin hərakatında

 
 Həbib Müslimin hərakatında


 Həbib Müslimin hərakatında

Kufəlilərin imama (ə) yazdığı çoxsaylı dəvət məktubları həzrəti (ə) vadar etdi ki, vəziyyəti və xalqın hazırlığını dəqiq qiymətləndirmək üçün oraya xüsusi bir nümayəndə göndərsin. İmam (ə) Kufəyə Müslim ibn Əqili göndərdi. Müslim Kufəyə gəlib İmamın (ə) naməsini xalqa oxudu və onlardan cavab gözləməyə başladı. İlk məclisdə Kufə şiələrindən olan Əbbas Şakəri alovlu bir nitq söylədi, sonra Müslim ibn Əqilə dedi: «Həmd olsun Allaha. Mən xalq haqqında bir söz deyə bilmərəm. Çünki onların qəlblərindəkiləri bilmirəm. And olsun Allaha, mən sənə öz nəzərimi və hazırlığımı bildirirəm. Əgər çağırsa-nız, səsinizə səs verəcəyəm və sizinlə birlikdə düşmənlərinizlə vuruşacağam. Allahın görüşünə nail olana qədər sizin qarşınızda düşmənə qılınc çalacağam və bu işdə Allahdan başqa kimsədən bir şey gözləmirəm...»

Seçim məqamı çatmışdı. Hazırlığı bildirməklə yanaşı əməl də lazım idi. Əbbasın çıxışından sonra Həbib ibn Məzahir ona xitabla dedi: «Sanki bizim dilimizdən danışırsan. Allah sənə rəhmət etsin! Qəlbində olanları qısa şəkildə dedin. And olsun bir olan Allaha! Mən də onun bəyan etdiyi əqidədəyəm».

Müslim həmin günlər Muxtar Səqəfi-nin evində olurdu. İnsanlar ardıcıl şəkildə Muxtarın evinə axışıb, Müslim ibn Əqillə Hüseynə (ə) yardım haqqında beyət edirdilər. Həbib ibn Məzahir və Müslim ibn Ovsəcə hökumət casuslarından gizli şəkildə Müslim ibn Əqil üçün xalqdan beyət alırdılar. Onlar bütün varlıqları ilə imam Hüseynin (ə) rəhbərliyi altında baş verəcək hərəkat üçün çalışırdılar.


Kufənin yeni hakimi İbn Ziyad şəhərə gəldiyi vaxt və hökumət işlərini ələ aldıqdan sonra beyət məsələsi çətinləşdi. Həbib isə əvvəlki tək Müslimin hərəkatı yolunda səy göstərirdi. Amma vəziyyət çətinləşdik-dən sonra xalq Müslimin ətrafından dağılışmağa başladı. Bu vaxt Həbib ibn Məzahirin və Müslim ibn Ovsəcənin də tayfası bu iki şəxsi İbn-Ziyadın qəzəbindən qorumaq üçün gizlədilər.Çünki İbn-Ziyad bu hərəkatın fəal-larını axtarıb tapır, ya zindana salır, ya da edam etdirirdi.

KƏRBƏLA KARVANINA DOĞRU


Sevgi yağışı üçün qoca nədi, cavan nə?!

Şərab təsir eyləməz eşq badəsin içənə.

Aşiq gecələr oyaq, qorxutmaz onu zülmət,

Ölümdə bir qorxu yox, yaşayırsa məhəbbət.

Varsa mövla sevgisi, inan, vəfadan savay

Hər şeyi pərdələyib, məşuqçün qurar saray.İmam Hüseyn (ə) Məkkədən Kufəyə yola düşdü. Bu şəhadət karvanındakılar yalnız Allah və Onun dininin qələbəsi haqqında düşünənlər olmalı idi. Belə bir karvan Məkkədən Kərbəlaya üz tutmuşdu. Həbib ibn Məzahirin belə bir karvanda olmaması təəssüf doğurardı. Hansı ki, Məkkədən imamla (ə) birlikdə Kərbəlaya yola düşənlərin heç də hamısı sonadək imamla (ə) yoldaşlıq etmədi. Çünki bu karvana qoşulanların bir hissəsi şəhadət yox, başqa şeylər haqqında düşünürdülər.

Çox olar dilində «oldu» deyənin

Qəlbində qopan səs «olmadı» deyər.

Karvana çoxları qoşulsalar da,

Mənzilə çatmamış yolundan dönər.
İmam Hüseyn (ə) Kufəyə hərəkət zamanı bir namədə Həbib ibn Məzahirə yazır: «Əli ibn Əbi Talib oğlu Hüseyndən (ə) fəqih alim Həbib ibn Məzahirə. Ey Həbib! Sən bizim Peyğəmbərlə (s) qohumluğumuzu və yaxınlığımızı bilirsən və bizi hamıdan yaxşı tanıyırsan. Sən gözəl əxlaq və qeyrət sahibisən. Ona görə də canını bizim yolumuzda fəda etməkdən çəkinmə. Belə etsən cəddim Peyğəmbər (s) sənin işinin mükafatını qiyamətdə əta edər».

Bu Həbibin üzünə gülmüş, onun qapısını döymüş bir səadət idi. Ey Həbib, müjdə olsun sənə Allahın behişti! Bu behişt Allahın yolunda cihad və şəhadətinin mükafatıdır!

Həbib ibn Məzahir və Müslim ibn Ovsəcə, bu iki şücaətli şəxs imam Hüseynin (ə) karvanının Kufəyə yaxın-laşması xəbərini eşitdilər. Kufə əhlinin vəfasızlığı onları sarsılt-mışdı. Digər bir tərəfdən, Hüseyn ibn Əlini (ə) görmək arzusunda idilər. İmamla (ə) görüş onların qəlbini sarımışdı. Qərara gəldilər ki, özlə-rini İmama (ə) çatdırsınlar. İmam (ə) Kufəyə çatmamış Kərbəla adlanan yerdə mühasirəyə alındı. İbn Ziyadın məmur-ları vəfalı kufəlilərin İmama (ə) qoşulmaması üçün gecə-gündüz Kufə qapılarında keşik çəkirdilər. Amma bu iki qoca və vəfalı insan nə yolla olur olsun, özlərini Hüseynə (ə) çatdırmaq əzmindəydilər. Onlar gecələr yol gedir, gündüzlər dincəlirdilər. Nəhayət, məhərrəm ayının yeddinci günü Kərbəlada İmamın (ə) karvanına qoşula bildilər.Artıq onlar imamla (ə) göz-gözə dayan-mışdılar. Onların baxışları qəlb-lərindəki hisslərdən danışırdı. Ürəkləri Hüseynə (ə) məhəbbət, şəhadət eşqi ilə çırpınırdı.

Həbib ibn Məzahir imam Hüseynlə (ə) görüşdüyü vaxt İmamın (ə) düşmənlə-rini çox, dostlarını isə az gördü. İmama (ə) ərz etdi: «Bu yaxınlıqda Bəni-Əsəd qəbiləsi yaşayır. Əgər icazə versəniz, onların yanına gedər və köməyə çağıraram. Olsun ki, Allah onları hidayət edə və sizin müdafiənizə qalxalar».

Hüseyn ibn Əli (ə) ona icazə verdi. Həbib tələSöyüş Söymə özünü Bəni Əsəd qəbiləsinə çatdırdı. Onları bir yerə toplayıb moizə etdi və belə dedi: «Sizin üçün gözəl bir hədiyyə gətirmişəm. Rəhbərin öz qövmünə gətirdiyi ən yaxşı bir hədiyyə! Bu hədiyyə sizin qonşuluğunuzda dayanmış Hüseyn ibn Əli (ə), Əmirəl-möminin (ə) və Fatimənin (ə) övladıdır. Onun yanında bir dəstə mömin də var. Düşmənlər onu mühasirəyə almışlar və qətlə yetirmək fikrindədirlər. Sizi onun müdafiəsinə, peyğəmbər (ə) ehtiramının hifzinə dəvət etməyə gəlmişəm. And olsun Allaha, əgər ona yardım etsəniz, Allah dünya və axirətin şərəfini sizə verər. Mən ona görə bu məsələdə sizə üz tutmuşam ki, siz mənim qövmümsünüz və mənə ən yaxın adamlar hesab olunursunuz». Həbibi dinləyənlər arasından Əbdüllah ibn Bəşir adlı biri qalxdı və dedi: «Ey Həbib! Allah sənin zəhmətlərinin əvəzini versin! Sən bizə insanın ən əziz adamına verdiyi iftixarı gətirmisən. Mən sənin dəvətinə «ləbbeyk» deyən ilk adam oluram...»

Başqaları da ayağa qalxdılar və Əbdüllah ibn Bəşirlə eyni fikirdə olduqlarını bildirdilər. Bəyan etdilər ki, onlar Hüseynə (ə) qoşulmağa və yardım göstərməyə hazırdırlar. Bu adamların sayı yetmişlə doxsan nəfər arasında idi. Onlar Kərbəlaya doğru hərəkət etmək qərarına gəldilər. Amma bu adamların arasında Ömər Sədin xəyanətkar bir casusu vardı. O şahid olduğu söhbətləri Ömər Sədə çatdırdı. Ömər Səd Əzrəq adlı amansız bir şəxsi beş yüz süvari ilə göndərib, onların hərəkətinin qarşı-sını aldı. Əzrəq öz ətrafındakı adam-larla birlikdə Bəni Əsəd qəbiləsinin üzərinə hücuma keçdi. Həbib ibn Məzahirin fəryadları heç bir nəticə vermədi. Bəni Əsəd qəbiləsindən olan müsəlmanlar çoxsaylı düşmən qarşısında tab gətirmədikdən çarəsiz qalıb evlərinə dağılışdılar.

Həbib ibn Məzahir isə yenidən imam Hüseynin (ə) yanına qayıtdı. Əhvalatı olduğu kimi ona danışdı. Həzrət (ə) buyurdu: «Allah nə istəyirsə, o da olsun. Allahdan başqa bir qüvvə yoxdur».

Bəni Əsəd qəbiləsi İmama (ə) yardım əli uzada bilməsə də, aşura hadisəsindən sonra qanlı Kərbəla meydanına gəlib cənazələri torpağa tapşırdı. İmam Səccad (ə) üzündə niqab Kərbəla şəhidlə-rini tanıtdırır və onların dəfnində iştirak edirdi.

CƏBHƏDƏ TƏBLİĞ

Həbib ibn Məzahirin başqalarının axirət xoşbəxtliyi üçün necə çalışdı-ğını gördük. O öz söhbətləri ilə Bəni-Əsəd qəbiləsini İmam (ə) yolunda fədakarlığa hazırlayırdı. Əfsus ki, düşmən qüvvələri onların aşura karvanına qoşulmasına mane oldu.

Həbib hətta döyüş meydanında da insanlara təbliği, onların haqqa gəlib batildən uzaqlaşmasını bir an olsun belə unutmurdu. Ömər Səd Kərbəlaya çatdığı vaxt imamla (ə) danışıqlar üçün bir neçə dəfə onun yanına adam göndərdi. İmamın (ə) görüşünə göndərilən ilk adam Kəsir ibn Səd adlı alçaq bir şəxs idi. Bu şəxs imamın (ə) yoldaşları tərəfindən rədd edildi. O, İmamla (ə) görüşməzdən qabaq hətta silahını da təhvil vermək istəmirdi. Kəsir ibn Sədin rədd edildi-yini görən Ömər Səd Qurrə ibn Qeys adlı başqa birisini göndərdi. İmam Hüseyn (ə) bu şəxslə görüşməzdən qabaq Həbib ibn Məzahirdən onun haqqında soruşdu. Həbib dedi: «Bəli, onun adı Qurrədir. Anası bizim qəbilədəndir və bizə bacı oğlu hesab olunur. Mən onu əvvəllər yaxşı adam kimi tanıyırdım. İnanmırdım ki, Yezid tərəfdarlarına qoşula. O bir vaxtlar iman və təqva əhli idi. Ağlıma da gəlməzdi ki, nə vaxtsa Kufə qoşunu ilə həmkarlıq edə!» Nəhayət, Qurrə imam Hüseynin (ə) hüzuruna gəldi. O Ömər Sədin sözlərini İmama (ə) çatdırdı. Geriyə qayıtmaq istəyərkən Həbib onu saxlayıb dedi: «Ey Qurrə! Allah sənə rəhm etsin! Yoxsa zalımların yanına qayıdırsan? Qayıt, Hüseynə (ə) yardımçı ol. Bizim izzətimiz onun ata-babalarının bərəkətindəndir». Qurrə dedi: «Hüseynin (ə) cavabını çatdırdıqdan sonra bu barədə düşünəcəyəm».Amma Qurrə geri qayıt-madı.

Həbibin düşmən qoşununa ikinci moizəsi məhərrəm ayının doqquzuncu günü günortadan sonra oldu. Həmin gün Ömər Səd qoşunundan böyük bir dəstə imamın (ə) ordugahına hücum etdi. İmam qardaşı Əbbasa göstəriş verdi ki, hücum edənlərin niyyətindən xəbər tutsun. Əbbas iyirmi nəfər süvari, eləcə də Həbib və Züheyrlə birlikdə onların qabağına çıxdı. Əbbas soruş-du: «Nə olub və nə istəyirsiniz?» Dedilər: «Übeydullah Ziyad əmr etmişdir ki, ya müharibə olmalıdır, ya da qeyd-şərtsiz təslimçilik». Əbbas dedi: «Tələsməyin, mən Əba-Əbdillah Hüseyndən (ə) fikrini öyrənim». Əbbas tələSöyüş Söymə Hüseynin (ə) yanına qayıtdı. Bu arada düşmən döyüşçüləri ilə üzbəüz dayanmış Hüseyn (ə) tərəfdarları onlarla söhbətə başladı. Həbib ibn Məzahir Züheyrə dedi: «Əgər istəyirsənsə, onlarla söhbət et». Züheyr dedi: «Təklifi sən etdin, özün də söhbətə başla». Həbib üzünü onlara tutub dedi: «And olsun Allaha! Peyğəmbər övladlarını, abid bəndələri, Allahı zikr edənləri qətlə yetirənlər qiyamət günü Allahla üzbəüz dayanarkən necə də pis olacaqlar».

Həbibin bu sözlərini yatmış vicdan-ları oyadacağından qorxan biri onun sözünü kəsib dedi: «Həbib, yetər! Sən özünü bacardıqca tərif etdin».

Züheyr həmin şəxsin cavabını dərhal verdi. Nəhayət, belə qərara gəldilər ki, sabah sübhədək döyüşü təxirə salsınlar.Həbib və imamın (ə) digər yaxınları bu son nurani gecədə dua və ibadətə məşğul oldular.


 Həbib Müslimin hərakatında


Redakte etdi: Ayan E-zade

Siz Gizli mətnləri görmək və Xəbərləri oxumaq üçün Saytda Qeydiyyat Keçməlisiniz, Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün saytda qeydiyyatdan keçin və ya öz hesabınızla sayta daxil olun.
Qeydiyyatınız yoxdursa Dərhal Qeydiyyat Olun.
Redaktə etdi Alev - 24-08-2015, 14:00
Geri dön

Siz Gizli mətnləri görmək və Xəbərləri oxumaq üçün Saytda Qeydiyyat Keçməlisiniz, Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün saytda qeydiyyatdan keçin və ya öz hesabınızla sayta daxil olun.
Qeydiyyatınız yoxdursa Dərhal Qeydiyyat Olun.
 
Adı: ★★★QaraQan★Fanatı★★★
Qrup: V.I.P
Şərh: 5816
Xəbər: 8
Pul: 37647 AZN

De Nece Unudum Seni ,  Mikro Blok: ★SeNi Öldürüb★Yanağımdakı batığda basdıraram★

#2 | 25 avqust 2015 21:56 | Qeydiyyat Tarixi: 27.04.2015


Allah razi olsun ellerinize sagliq

Adı: --
Qrup: Qonaq
Şərh: 0
Xəbər: 0
Pul: 0 AZN

Ayan E-zade ,  Mikro Blok:

#1 | 25 avqust 2015 16:08 | Qeydiyyat Tarixi: --


Allah razi olsun gozel xeberdir...
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
 

Ümumi Çat

QUB3RN4T0R
QUB3RN4T0R
Bu Gün 23:53:24

Urekde agla uzde gul,
weklive gir f5 ele deishecek
Urekde agla uzde gul
Urekde agla uzde gul
Bu Gün 22:35:17

QUB3RN4T0R,
saLam meem profiL wekLim nie deyiwhmire ?
QUB3RN4T0R
QUB3RN4T0R
Bu Gün 22:16:42

texniki server problemleri)

Yalnız Qeydiyatlı İstifadəçilər Çatdan istifadə edə bilər.Çatdan istifadə etmək üçün Qeydiyyat olun.

Reklam


Medal Statistika

Top Medal Alanlar

1. Ləqəb: ❥SeKeRciK... - Medallar: 46
2. Ləqəb: Aytac) - Medallar: 37
3. Ləqəb: Свабода - Medallar: 35
4. Ləqəb: Меlек - Medallar: 34
5. Ləqəb: OlSeM AgLaMa - Medallar: 33
6. Ləqəb: BeXTi QaRa - Medallar: 32
7. Ləqəb: Əlizadəh ʆʆ - Medallar: 31
8. Ləqəb: VUSAL- - Medallar: 29
9. Ləqəb: Alev - Medallar: 24
10. Ləqəb: Esger_Qız - Medallar: 23

Top Xal Alanlar

1. Ləqəb: Only - Xal: 4019500
2. Ləqəb: QUB3RN4T0R - Xal: 2007250
3. Ləqəb: VüsaL - Xal: 2003100
4. Ləqəb: Shahin Amrahov - Xal: 1016000
5. Ləqəb: VUSAL- - Xal: 115113
6. Ləqəb: OlSeM AgLaMa - Xal: 93400
7. Ləqəb: Əlizadəh ʆʆ - Xal: 48450
8. Ləqəb: BeXTi QaRa - Xal: 45421
9. Ləqəb: SeRDaR. - Xal: 42293
10. Ləqəb: Свабода - Xal: 39406

Ən Varlı Userlər

.::С.Э.Р::.
Pul: 282722
Şərh.: 15477
VUSAL-
Pul: 239502
Şərh.: 9801
OlSeM AgLaMa
Pul: 227019
Şərh.: 2101
Свабода
Pul: 201751
Şərh.: 471
Бандит Оо
Pul: 178982
Şərh.: 11992
Mr.TenHa
Pul: 166029
Şərh.: 471
Alev
Pul: 150217
Şərh.: 23356
RəhimOff..
Pul: 112392
Şərh.: 3868
Əlizadəh ʆʆ
Pul: 99049
Şərh.: 1715
Amazing Girl
Pul: 97378
Şərh.: 11343

Top Xəbər Yazanlar

Меlек
       Yoxdur
Xəbərlər: 17/96
 
Qismet M
       43
Xəbərlər: 16/101
 
_Yene_Tenha_
       Yoxdur
Xəbərlər: 6/1695
 
KraSSaVciK
       Yoxdur
Xəbərlər: 3/13
 
SaDe OgLaN
       Yoxdur
Xəbərlər: 3/3
 
Я..
       Yoxdur
Xəbərlər: 2/5
 
.:DarK:.
       Yoxdur
Xəbərlər: 2/373
 
Свабода
       Yoxdur
Xəbərlər: 1/328
 
AzeBozQurd
       Yoxdur
Xəbərlər: 1/86
 

Top Şərh Yazanlar

..:SinyoR:..
       Yoxdur
Şərhləri: 35
 
Senan..
       Yoxdur
Şərhləri: 34
 
Qismet M
       43
Şərhləri: 30
 
Urekde agla uzde gul
       27
Şərhləri: 22
 
Sessiz Deniz..
       Yoxdur
Şərhləri: 17
 
Меlек
       Yoxdur
Şərhləri: 10
 
♔๑Siηyoяiта♔๑
       Yoxdur
Şərhləri: 10
 
.::С.Э.Р::.
       Yoxdur
Şərhləri: 4
 
Emilioknoky
       Yoxdur
Şərhləri: 2
 
Verkadum
       Yoxdur
Şərhləri: 2
 

Forumun Ən Fəalları

      Elmin♥
  ICQ: 2
  Mesajları: 11963
      .::Nəfəsim Ol::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 7002
      .::С.Э.Р::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6774
      KabusuM
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6306
      ..::My Dark World::..
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6204
      .::Ferid::.
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6176
      Nicat __
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 6143
      Ürəyim_Sənsən
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5739
      Amazing Girl
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5523
      Yaqmur Isacan
  ICQ: Yoxdur
  Mesajları: 5425

Sorğu

Adminlərdən razısınızmı ?

Bəli yes
Xeyr nea

Reklam

Online

İndi saytda:
İstifadəçilər: 3
Onlinedə kimlərin olduğunu görmək üçün saytda Qeydiyyatdan keçin !

Robotlar: 4
GooglebotYahoo
MSNYandex

Qonaqlar: 337
Ümumi: 344

Son istifadəçilər: 20
..:SinyoR:.. .::С.Э.Р::.
.:DarK:. _Yene_Tenha_
DelavoyYeraz Esger_qiz_
Esger_Qız Kamilin_Awkiyam
KraSSaVciK OlSeM AgLaMa
Qismet M RəhimOff..
SaDe OgLaN Senan..
Urekde agla uzde gul ZeynaLoff...
Свабода Я Твоё
•●Miňi Miňňacık•● ♔๑Siηyoяiта♔๑

Baş Admin|Admin,Adminka|
Baş Redaktor|Redaktor|
Jurnalist|V.I.P|Far Girl,Far Boy|Brilliant|Gold|Silver|Bronze|
Aktiv
 

Reklam